Forretningsbetingelser AGRO Advokater

(v.2023)

Disse forretningsbetingelser gælder for de ydelser, som leveres af AGRO Advokater:

1. Rådgivning

1.1
Vi aftaler omfanget af vores rådgivning (opgaven) i den konkrete sag. Det er vigtigt for os, at der forventningsafstemmes på forhånd, så begge parter ved, om det er en løbende ydelse eller en afgrænset ydelse, og om ydelsen skal omfatte enkelte eller flere forhold. Hvis du (klienten) er i tvivl om omfanget, beder vi dig kontakte os og få det afklaret.

1.2
Vores rådgivning ydes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, herunder reglerne om advokatetik og god advokatskik, ligesom den sker i overensstemmelse med retsplejeloven og anden relevant lovgivning.

1.3
Når vi modtager en sag, undersøger vi, om der er interessekonflikter, der kan hindre os i at påtage os sagen.

1.4
Vi følger reglerne i hvidvaskloven. Derfor indhenter vi og opbevarer identitetsoplysninger om vores klienter. Klientens afgivelse af identitetsoplysninger mv. anses for et samtykke til, at vi kan videregive disse til finansielle institutioner mv. til brug for opfyldelse af de pligter, der følger af hvidvaskloven.

2. Fortrydelsesret

2.1
Hvis du er forbruger og køber via hjemmesiden, gør vi opmærksom på, at du frasiger dig den 14 dages fortrydelsesret, da vores rådgivning er en tilpasset serviceydelse.

3. Honorar

3.1
Vores honorar kan enten være efter medgået tid eller til en fast pris aftalt ved aftalens indgåelse. Vores pris afhænger af sagens omfang, karakter, kompleksitet, tidspunkt for arbejdets udførelse og det med arbejdet forbundne ansvar.

3.2
Hvis vi afregner efter medgået tid og har givet et overslag på den samlede pris, er dette overslag indikativt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

3.3
Afholdte udlæg og omkostninger (f.eks. transport, kost og logi, oversættelse, kurertjeneste mv.) afregnes separat.

3.4
I forbrugerforhold giver vi altid klienten oplysning om vores honorar inkl. moms, som krævet i henhold til de advokatetiske regler, inden vi påbegynder opgaven.

4. Depositum

4.1
Hvis vi vurderer, at det er nødvendigt, vil vi kræve et depositum, inden vi påbegynder opgaven.

4.2
Depositum vil højest udgøre, hvad der efter et forsigtigt skøn svarer til det endelige honorar for opgavens udførelse og vil oftest udgøre et mindre beløb end det endelige honorar.

4.3
Reglerne om forrentning af betroede midler finder anvendelse ved indbetaling af depositum.

5. Fakturering

5.1
Vi fakturer som udgangspunkt vores klienter månedsvis bagud. Ved aftaler om fast pris, faktureres ved opgavens afslutning. Er der konkret lavet anden aftale om fakturering, gælder den aftalte faktureringsordning.

5.2
Fakturaen tillægges moms i henhold til gældende regler.

5.3
Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato.

5.4
Ved forsinket betaling skal klienten betale rente i overensstemmelse med renteloven, og hvis påkrav er nødvendigt, pålægges der gebyr på 100 kr.

6. Klientmidler

6.1
Alle klientmidler forvaltes efter gældende regler og bliver indsat på klientkonti. Indeståender på klientkonti tilskrives renter – negative eller positive – med den til enhver tid gældende rentesats på vores klientkonti. 

6.2
Klientmidler opbevares hos Nordea Bank Danmark A/S.

6.3
Beløb på klientkonto dækkes af indskydergarantifonden på samme måde, som hvis klienten selv havde indsat pengene på en særskilt konto i banken. Dækningen er på maks. 100.000 euro, pr. kunde, pr. bank. Grænsen gælder for det samlede indskud i den pågældende bank. Har klienten andre indskud i banken end de midler, der er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud. AGRO Advokater hæfter ikke for eventuelle tab som følge af, at banken bliver ude af stand til at betale udeståendet tilbage.

7. Immaterielle rettigheder

7.1
Klienten får brugsret til det materiale, som vi har udarbejdet og sendt til klienten ved udførelse af opgaven. Brugsretten indebærer en ret for klienten til at bruge materialet til klientens varetagelse af den undersøgte problemstilling, og klienten må derfor fx ikke uden vores accept videresælge materialet. Vi bevarer de ophavsretlige rettigheder og andre immaterialrettigheder for så vidt angår arbejder og materiale udviklet, designet, produceret eller på anden måde skabt af os i løbet af den periode, hvor vi har rådgivet klienten.

8. Fortrolighed og GDPR

8.1
Alle medarbejdere ved AGRO Advokater er underlagt tavshedspligt.

8.2
Enhver oplysning, der modtages om en klient i forbindelse med en opgave, behandles fortroligt.

8.3
Alle persondata behandles i overensstemmelse med GDPR.

9. Marketing

9.1
Medmindre andet er aftalt, kan vi i vores markedsføring henvise til, at vi har rådgivet dig/klienten vedrørende en sag, når sagen er afsluttet og offentligt kendt.

10. Kommunikation

10.1
Vi kommunikerer blandt andet via mail. Vores mailkorrespondance er krypteret, hvor dette er påkrævet efter gældende regler.

11. Dokumenter

11.1
Vi opbevarer sagens dokumenter, så længe det er påkrævet, dvs. som udgangspunkt i 10 år fra vores arbejdes afslutning, hvorefter de makuleres, medmindre andet er aftalt med klienten. I visse sager gælder kortere eller længere opbevaringstider, hvilket vi i så fald orienterer klienten om.

12. Ophør af repræsentation

11.1
Klientforholdet kan bringes til ophør uden varsel af begge parter. Det kan fx ske fra vores side, hvis klienten misligholder forretningsbetingelserne, ikke foretager betaling, er under konkurs eller er insolvent.

13. Ansvar

13.1
Vi er ansvarlige for den ydede rådgivning i henhold til dansk rets almindelige regler. Vi er behørigt forsikret via Tryg Forsikring.

13.2
Vores ansvar, herunder hver enkelt indehavers og medarbejders ansvar, for eventuelle tab, som vi er ansvarlige for i henhold til dansk ret, og som kan tilskrives vores arbejde, er dog begrænset til maksimalt 2,5 mio. kr.

13.3
Vores ansvar for skade omfatter alene direkte tab, således at følgeskader og ethvert indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, tidstab, avancetab, tab af goodwill eller image, ikke er omfattet af vores ansvar.

13.4
Hvis vi hæfter solidarisk sammen med klienten over for tredjemand, skal klienten holde os skadesløse i det omfang vores ansvar over for klienten og tredjemand overstiger begrænsningerne i denne bestemmelse.

14. Klager

14.1
Hvis du ikke er tilfreds med vores rådgivning eller det beregnede honorar, kan du kontakte indehaver advokat Jacob Langvad Nielsen, jln@agroadvokater.dk

14.2
Du kan klage over vores rådgivning eller det beregnede honorar til Advokatnævnet, hvis adresse er:

Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
Mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Hjemmeside: advokatsamfundet.dk/Advokatnævnet

15. Lovvalg og værneting

14.1
En eventuel tvist om Agro Advokaters rådgivning, herunder salærkrav, er undergivet dansk ret og sag kan alene anlægges ved Retten i Aarhus.

15.2
Hvis du er forbruger, gælder begrænsningen for værneting ikke, og sagen kan anlægges ved enhver domstol i Danmark, hvor der efter retsplejeloven er værneting.

Scroll til toppen

Christina Kirk Mizzi

Advokat (L)

Christina Kirk Mizzi er ansat i AGRO Advokater og er specialiseret inden for landbrugsretten, og beskæftiger sig primært med ekspropriationssager, planlovgivningen, landsbrugsejendomme samt sager knyttet til hestejura.

Christina Kirk Mizzi har en betydelig procedureerfaring med sager ved både by- og landsretterne samt voldgiftssager.

Hun har derfor en unik praktisk erfaring, der bruges i hendes rådgivning, hvor hun lægger vægt på en helhedsorienteret rådgivning, der holder fokus på enkelhed og forståelighed overfor klienten.

Christina har møderet for Landsretten og desuden flere års erfaring fra egen advokatvirksomhed.

Jane Karlskov Bille

Advokat

Jane er advokat i AGRO Advokater og har stor erfaring med at indhente syn- og skøn til brug for skattesager, særligt i sager om en virksomhed skattemæssigt kan anerkendes som erhvervsmæssigt drevet. Jane rådgiver desuden om optimal beskatning af dødsboer.

Derudover er Jane ansat som chefkonsulent i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer, hvor hun rådgiver om de skattemæssige forhold ved generationsskifte, herunder om værdiansættelse og gaver, ligesom Jane har stor erfaring med rådgivning forud for og i forbindelse med et dødsfald med henblik på at tilrettelægge skiftet bedst muligt. Jane rådgiver endvidere om de skattemæssige forhold ved konkurs og akkord.

Jane er en erfaren underviser indenfor generationsskifte, dødsbobeskatning samt de skattemæssige forhold for personer i økonomisk krise. Jane har en ph.d. i skatteret  fra 2004 om succession ved generationsskifte.

Line Maagaard

Advokat

Line er advokat i AGRO Advokater og yder juridisk rådgivning samt fører retssager indenfor navnlig de miljøretlige aspekter af landbrugets retsforhold. Dette omfatter bl.a. områder som husdyr, vandløb, grundvandsbeskyttelse, ekspropriation og råstofindvinding.

Line er desuden tilknyttet som specialkonsulent i Landbrug & Fødevarer, hvor hun bidrager til at sikre en bæredygtig fødevareproduktion i Danmark. Line yder i den forbindelse en bred vifte af intern og ekstern rådgivning vedr. landbruget, fødevareerhvervet og de hertil knyttede erhverv.

Line har opnået mangeårig specialisering indenfor miljø-, plan- og byggeret, herunder fra advokatbranchen og Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Jacob Langvad Nielsen

Advokat (L)

Jacob er indehaver af AGRO Advokater og har mange års erfaring med førelse af retssager og rådgivning indenfor alle områder af arbejds- og ansættelsesretten samt erhvervskontrakter generelt. Jacob har møderet for Landsretten.

Jacob rådgiver om alle ansættelsesretlige forhold indenfor landbrug, fødevare- og segesindustrien. Jacob rådgiver både landmænd og små- og mellemstore virksomheder ligesom han bistår rådgivningsvirksomheder og rådgivere indenfor branchen. Jacob er en af branchens førende eksperter på det ansættelsesretlige område, og han er en meget benyttet underviser på området.

Jacob var advokat i advokatbranchen fra 2005 til 2012, hvor han blev ansat i Landbrug & Fødevarer. Jacob stiftede AGRO Advokater i 2015.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.